algemene voorwaarden

1. Algemeen

Door deze internetsite www.perdiep.nl en www.perdiep.com, hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, zullen de algemene voorwaarden worden aangepast en kunnen de voorwaarden te allen tijde gewijzigd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te consulteren.

Op deze website, de hieronder vermelde (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Definities

• Perdiep.nl en Deep Consultancy (onderdeel van R&R VOF): vennootschap onder firma met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 69507732.

• Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

• Website: alle door c.q. namens Deep Consultancy op internet aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, waaronder de internetpagina’s onder de domeinen de Apps en de sociale-mediapagina’s van Deep Consultancy/Perdiep.nl.

• Content: al het door Deep Consultancy gepubliceerde materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot – websites, teksten, E-books, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software).

• Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van widgets, gadgets en apps, die verwijst naar Content.

• Widgets, Gadgets: interactieve website-onderdelen die door Deep Consultancy beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.

• Apps: interactieve programma’s die door Deep Consultancy beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.

2. Disclaimer

Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Deep Consultancy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

Deep Consultancy is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van Deep Consultancy weer. Deep Consultancy is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

De columns en opinieartikelen vertolken niet per se de mening van Deep Consultancy.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Deep Consultancy de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Deep Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

3. Gebruiksvoorwaarden

Raadpleging van de Content en gebruik van E-books, Widgets, Gadgets en Apps dienen plaats te vinden overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden:

Uitsluitend persoonlijk en niet commercieel gebruik

De Gebruiker mag de inhoud van deze website en E-books slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de Content, E-books, Widgets, Gadgets en Apps: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang, het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo’s of andere content (al dan niet via layers, iframes, pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) voting of metadata-analyse en content aggregation door systematische verwijzing naar de Content, Widgets en Gadgets. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Deep Consultancy is verkregen.

Browsers, robots

De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina’s van Deep Consultancy-websites of andere door Deep Consultancy aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

Linken

Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Deep Consultancy Content aanbiedt, zoals de websitepagina’s. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Overige bepalingen

Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content en/of diensten van Deep Consultancy (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, E-books, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.
Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van Deep Consultancy. Dit betekent in ieder geval dat Deep Consultancy niet wordt geassocieerd met geweld, seks, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van Deep Consultancy tot onderwerp worden gemaakt van lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan Deep Consultancy om dit te bepalen.

De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart Deep Consultancy tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten, etc.).

Deep Consultancy behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, E-books, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content berusten bij Deep Consultancy of haar licentiegevers.

Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Deep Consultancy niet toegestaan.

(Beeld- en geluids-)materiaal

Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. Deep Consultancy heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Deep Consultancy wenden. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen

Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en vrijwaart Deep Consultancy voor claims.

Bijdragen Gebruikers

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Deep Consultancy voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent Deep Consultancy door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van openbaarmaking en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

5. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties

Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op (help)fora, internetsite, in e-mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan Deep Consultancy.

Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties, naar interpretatie van de redactie, te plaatsen.

Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.

Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen reacties over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart Deep Consultancy voor mogelijke aanspraken van derden.

Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan de redactie op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op domeinen van Deep Consultancy of daarbuiten.

Berichten van gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden of anderszins ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing door de redactie aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan de mogelijkheid om reacties te plaatsen worden ontzegd.

De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan Deep Consultancy onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of Deep Consultancy. Deep Consultancy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud en de reacties, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

Over deze voorwaarden kan niet met Deep Consultancy worden gecorrespondeerd.

PERDIEP.NL

Onderdeel van R&R VOF
Dordtsestraatweg 592
3075 BN Rotterdam
06 23871782
info@perdiep.nl

 

Hoe schrijf je de beste inleiding voor jouw boek?

Eén van de belangrijkste onderdelen van een boek is de inleiding. Dat geldt vooral bij non-fictieboeken, zoals managementboeken, ondernemersboeken en zelfhulpboeken. De inleiding moet staan als een fundament. De potentiële lezer kijkt naar de cover van jouw boek met de titel, ondertitel en design. Daarna wordt de ‘achterflaptekst’ aan de achterzijde van het boek gelezen. Vervolgens wordt gekeken naar de hoofdstukindeling of inhoudsopgave en daarna komt de inleiding aan de beurt.

De inleiding is dé poort naar de inhoud van het boek

Van het zogenaamde ‘binnenwerk’ van een boek is de inleiding dé poort van de lezer naar de diepere inhoud van jouw boek. Ook al heeft de koper jouw boek inmiddels al gekocht, bij de inleiding haken lezers nog weleens af, omdat de inleiding ze niet verder het boek in trekt. En dat is duizendmaal zonde, want je wilt dat jouw boek wordt gelezen en niet wordt weggelegd om te onder dikke lagen stof te verdwijnen.

Waarom is een inleiding van een boek zo belangrijk?

Een inleiding trekt de lezer verder jouw boek in. Ik noem de inleiding graag ‘Hoofdstuk 0’ of ‘Chapter Zero’. Als je de lezer hebt geboeid met de inleiding, dan gaat de lezer door naar het eerste échte hoofdstuk. Ook weet de lezer na het lezen van jouw inleiding waar ze aan toe zijn. De lezer moet in de inleiding worden bevestigd dat ze het boek terecht hebben gekocht en dat ze zich niet bekocht voelen, omdat de presentatie van het boek grootser was dan de inhoud.

Niet te vage en niet te veel informatie

Maar, let op! De inleiding moet niet te vaag zijn, inhoudsloos of gebabbel. De inleiding moet echter ook niet te veel informatie bevatten, want anders raakt de lezer overvoerd door informatie en raakt zij of hij al bij voorbaat de kluts kwijt.

Maar wat staat er in de inleiding voor jouw boek die werkt, of het nu voor een gratis E-Book is of voor hét boek der boeken van jouw thema?

Hieronder lees je de vier onderdelen wat in de inleiding moet staan, zodat mensen jouw boek zullen verder lezen:

$

1. De inleiding moet een verhaal bevatten

Dat klinkt als een open deur, maar ook ‘Hoofdstuk 0’ moet een verhaal vertellen. Lezers willen graag een verhaal lezen én uitlezen, dus je moet ze ín een verhaal trekken. De inleiding is de start van het verhaal in jouw boek. Dit kan een anekdote zijn, een avontuur, een gebeurtenis of een ervaring die relevant is voor de inhoud van jouw boek. Relevantie is belangrijk, want het verhaal moet wel ergens op slaan. Maar wat ook van belang is, is dat lezer zich in dit verhaal kan herkennen of identificeren. Zodat de lezer denkt of voelt: ‘Hé, dit verhaal, dit boek is voor mij geschreven’. Jouw lezers willen continu weten wat zij aan jouw boek hebben. De inleiding is daar dé aangewezen plek voor.

$

2. De inleiding bevat het ‘Waarom’ van jouw boek

Waarom moet de lezer jouw boek tussen al die andere mooie schrijfsels lezen? Om vervolgens te vertellen waarom jij dit boek schrijft. Misschien heb jij een missie die je in de inleiding kan zetten of een visie die jij wilt delen waarin jouw ‘Why’ duidelijk wordt. Kortom: de lezer komt er tijdens het lezen van jouw inleiding achter waarom hij of zij dit boek leest én waarom jij dit boek schrijft. Beschrijf wat jouw doel is met dit boek.

$

3. Over jou als schrijver

Waarom moet de lezer jouw verhaal serieus nemen? Ben jij een expert of ben jij een ervaringsdeskundige? Heb jij veel geleerd of heb je veel meegemaakt dat je hier deskundig en geloofwaardig over kunt schrijven? Vertel in de inleiding van jouw boek waarom jij dé persoon bent waar de lezer naar moet ‘luisteren’. Vertel in de inleiding wie je bent, wat je doet en waarom je doet wat je doet. Ook hierbij geldt uiteraard: mits het relevant is voor jouw boek. Vertel wat de lezer dient te weten. Kortom: wat nodig is voor jouw verhaal.

$

4. Wat kan de lezer van jouw boek verwachten

Vertel in grote lijnen wat je ‘aanraakt’ in het boek, dus welke onderwerpen of invalshoeken voorbij komen en hoe de hoofdstukken zijn ingedeeld. Globaal weliswaar en zeker niet in detail. Vergeet niet dat er ook een inhoudsopgave voorin jouw boek staat.

Your content goes here.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Your content goes here. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Meld je aan voor een gratis Schrijverskennismaking met mij! (Zie over Privacy: https://perdiep.nl/privacybeleid/)
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Ik geef toestemming om extra tips te ontvangen. En op de hoogte te blijven van jullie aanbod